BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

2014 YILI UYGULAMA ESASLARI

 

A. Genel İlkeler

Destek Programlarına Kimler Başvurabilir: Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim üyeleri, doktora, tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılar başvurabilir. Bir araştırma projesinin yürütücüsü, aynı anda biri bağımsız olmak üzere en çok Yrd. Doç. Dr. 4, Doç. Dr. 5 ve Prof. Dr. 6 projesi desteklenir (proje yöneticisinin devam etmekte olan projeleri bu sayıya dahildir), başka bir araştırma projesinde yardımcı araştırmacı olarak görev alabilir.

 

Proje ekibinde yer alan tüm araştırmacıların, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Uygulama Yönergesini dikkatle okumuş olmaları beklenir.

 

Projeler Kapsamında Kırtasiye Giderlerinin Karşılanması: Yönlendirilmiş projeler ve Sempozyum düzenleme projeleri dışında kalan diğer projelerde baskı, yazıcı çıktısı, fotokopi, kağıt ve benzeri diğer kırtasiye giderleri için sağlanabilecek destek tutarı 1000 TL ile sınırlıdır. Ancak resmi nitelik taşıyan kurum ve kuruluşlar kapsamındaki arşiv, kütüphane v.b. organizasyonlardan sağlanacak basılı materyal veya fotokopi gibi giderler için bu sınırlama dikkate alınmaz.

 

Başvuru Tarihleri: Bireysel Araştırma projeleri yılda iki dönem (1. dönem 1-30 Mart, 2. dönem 1-30 Ekim), tez projeleri İki dönem (1.dönem 1-30 Mart, 2. dönem 1 Eylül - 15 Ekim) ve diğer projelerde ise herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

Proje Destek Limitleri: 2014 yılı için destek üst limitleri KDV dahil olarak aşağıdaki gibidir:

Bireysel Araştırma Projeleri : 50.000 TL

Yönlendirilmiş Araştırma Projesi : 80.000 TL

Hızlandırılmış Araştırma Projesi : 5.000 TL

Yüksek Lisans Tez Projesi: 15.000 TL

Tıpta Uzmanlık Tez Projesi: 25.000 TL

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Tez Projesi: 25.000 TL

Doktora Tez Projesi: 25.000 TL

İş Birliği Projeleri: 60.000 TL

Sempozyum Düzenleme Projesi: 20.000 TL

Kitap Basımı Destekleme Projesi: 10.000 TL

 

B. Proje Türleri İle İlgili İlkeler

1. Bireysel Araştırma Projeleri

Tanımı ve Kapsamı: Konusu proje yöneticisi tarafından belirlenen bireysel projelerle, lisansüstü tezleri ve tıpta uzmanlık projeleri hariç, uluslararası işbirliği ile yürütülen projeleri de kapsayabilen, araştırma ya da geliştirme projesidir.

2. YÖNLENDİRİLMİŞ ARAŞTIRMA PROJELERİ

Tanımı ve Kapsamı: Yüzüncü Yıl Üniversitesinden farklı disiplinlerden en az iki bölüm veya anabilim dalından birden fazla öğretim üyesinin birlikte hazırlayacağı Normal Araştırma Projeleridir. Bu projeler birimlerin temel ihtiyaçlarına göre belirlenerek belirlenir ve Rektörlük onayı ile BAP’a gönderilir. Ülkenin ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin bilim politikasına uygun olarak konusu, kapsamı ve gerektiğinde kadrosu Komisyon tarafından belirlenen araştırma ya da geliştirme projesidir. Bu projelere her birimden yıl 1 (bir) proje kabul edilebilir.

 

3.HIZLANDIRILMIŞ PROJELER

Tanımı ve Kapsamı: Araştırma hastanelerinde ve araştırma enstitülerinde yürütülecek acil, kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projeleridir. Bu projelerde demirbaş malzeme dışında kalan sarf alımlar için kullanılır.

4. TEZ PROJELERİ

Proje Ekibi: Tez projelerinin yürütücüsü tez danışmanıdır. Üniversitemiz personelinin başka bir üniversitede lisansüstü eğitime devam etmesi durumunda tez projesi desteği alabilmesi için tez danışmanının veya ikinci danışmanın Yüzüncü Yıl Üniversitesinden bir öğretim üyesi olması gereklidir. Bu tür projeler için başvuru aşamasında ilgili öğretim üyesinin danışman olarak atandığına dair ilgili enstitü yönetim kurulu kararının da BAP Birimine teslim edilmesi zorunludur. Tez projelerinde öğrenci 2 dönem kayıt yapmadığında ve tezi bitiremediği durumlarda proje yürütücüsünün başvurusu ve enstitüde kayıp yapmadığı zaman münferit projeye çevrilir.

5. İŞBİRLİĞİ PROJELERİ

Tanım: Yüzüncü Yıl Üniversitesi mensubu araştırmacıların ulusal yükseköğretim kurumları veya araştırma merkezlerinde yürütülen TÜBİTAK, Bakanlıklar, vakıflar, Yükseköğretim Kurumları BAP Projeleri (tez projeleri hariç) veya diğer organizasyonlar tarafından fonlanan bilimsel araştırmaya yönelik projelere katılımlarının desteklenmesine yöneliktir. Bu kapsamda, araştırma sonucunda bilimsel yayın, patent veya endüstriyel 7 uygulama üretilme potansiyeli de dikkate alınarak destek sağlanıp sağlanmayacağı doğrudan BAP Komisyonu tarafından karara bağlanır. Çalışmalar kapsamında bilimsel yayın üretilmesi veya patent alınması durumunda YYÜ mensubu araştırmacıların Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ni adres göstermeleri zorunludur. Bu projeler için ek bütçe sağlanmaz. Araştırmacıların ilgili proje kapsamında başka organizasyonlar tarafından sağlanan seyahat desteklerine mükerrer destek talep etmemeleri esastır.

Başvuru ve Genel İlkeler: Başvuruda, BAP Birimi başvuru dosyası kullanılarak proje içeriği ve araştırmacının projedeki görevi hakkında bilgi verilmesi ve ilgili araştırmacının onaylanan proje ekibinde yer aldığını gösteren belgelerin sunulması zorunludur. Proje sonucunda araştırmada sağlanan gelişmeleri özetleyen kısa bir rapor sunulur.

7. SEMPOZYUM DÜZENLEME PROJELERİ

Yüzüncü Yıl Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek ulusal veya uluslararası bilimsel içerikli, bilim ve danışma kurulu gibi organları olan, sözlü veya poster sunumlarının hakem değerlendirmesiyle belirlendiği ve bildiri kitabının basıldığı sempozyumlara yönelik projelerdir.

 

8- KİTAP BASIMI DESTEKLEME PROJESİ:

Kitap projesi, YYÜ Yayın Komisyonu’nun belirlediği yayım/yazım ilkeleri doğrultusunda hazırlanarak kitap yazarı tarafından, bölüm/anabilim dalı başkanı ve görevli olduğu birimin dekanı / yüksekokul müdürünün onayı ile Komisyona sunulur. Kitap projesinin sunumu ve değerlendirmesi her yıl Komisyon tarafından belirlenecek takvime göre yapılır.

 

Proje Bütçesi: Sempozyum projeleri fakültelerde her bölüm için, sağlık bilimlerinde her bir anabilim dalı için ve diğer eğitim birimlerinde ise birim için yılda bir kez desteklenebilir. Sempozyum projeleri için sağlanan destek, sempozyum tanıtım afişlerinin ve bildiri kitabının basılması, sarf malzemeleri ve hizmet alımı kapsamında gerçekleştirilecek muhtelif harcama kalemlerini kapsar. Sempozyum Düzenleme Projeleri demirbaş alımlarına ve katılımcıların seyahat ve konaklama gibi giderlerine kapalıdır. Ancak, üniversitemiz mensubu olan ve düzenleme ekibinde yer alan akademik personelin sempozyum öncesi hazırlıklar v.b. zorunlu nedenlerle gerçekleştirecekleri seyahat giderleri karşılanabilmektedir.

Yürütme ve sonuçlandırma süreci: Sonuç rapor formatına bağlı kalınmaksızın bu desteğin nasıl kullanıldığını açıklayan bir veya iki sayfalık kısa bir rapor hazırlanır ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi BAP Birimi’ne sunulur. Proje kapsamında basılan bildiri kitabında “Bu sempozyum Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince Desteklenmiştir. veya “This symposium was supported by Research Fund of the Yüzüncü Yıl University.” şeklinde veya benzer anlama gelecek ibarenin bulunmasın ve bildiri kitabının bir nüshasının BAP Birimine teslim edilmesi zorunludur.